תנאי השימוש באתר עמק פורה

 

www.emekporeh.co.il

תנאי שימוש אלה מטרתם להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים והגולשות באתר בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או גוף כלשהו, להלן "הגולש".

השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים,ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלו.

בעצם השימוש באתר, קרי עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע שבו, מהווה הסכמת הגולש לכל האמור בתנאי השימוש, אף אם הגולש כלל לא קרא ו/או עיין בתנאי השימוש.

בעצם הכניסה לאתר מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש ומסכים להם באופן מוחלט.

במידה והגולש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לעשות באתר כל שימוש.

 

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של הגולש/ת.

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא צורך בהודעה על כך מראש.תנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ רפואי, אין בהם משום מתן עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי וכי הוא מוותר על כל טענה כנגד האתר ומי מטעמם באשר לנזק כתוצאה משימוש ישיר או עקיף במידע ו/או בשירותים שבאתר.

התכנים באתר מבטאים דעה אישית של הכותבות בלבד והמידע הכלול בהם הנו בלתי מחייב, ואינו מהווה בשום דרך, המלצה לשימוש במוצר רפואי ו/או אחר ו/או תרופה כלשהי ו/או עצה רפואית או משפטית, ו/או חוות דעת מקצועית, ו/או תחליף להתייעצות עם מומחה ו/אול אבחנה בנוגע לטיפול במצב רפואי מסוים. לשם קבלת ייעוץ אישי, יש לפנות ישירות להתייעצות עם רופא בתחום המומחיות המתאים.

למען הסר ספק, המידע המוכל באתר זה מיועד לספק מידע בלבד, ואינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ואין לראותו כמיועד לכך.

עליך לבקש תמיד את עצתו של הרופא שלך או איש רפואה, או תזונה מוסמך לפני התחלת טיפול חדש כלשהו/ו או בכל שאלה רפואית שהיא.

אין הכוונה שהאתר ייחשב כמי שמספק או מפעיל טיפול רפואי, שירות אשפוזי, או שירות רפואי אחר מכל סוג שהוא, ואכן אין לראות בו ספק של שירותים כאלה.

המידע המופיע באתר אודות תרופות, שירותים הרפואיים וכיוצא באלה הוא כללי בטבעו ואין הוא מכסה את כל השימושים האפשריים, הפעולות האפשריות, תוצאות הלוואי האפשריות, ההשפעות הבין תרופתיות האפשריות, והאזהרות האפשריות השייכות לתרופות אלה. גם אין המידע מיועד לשמש כעצה רפואית לבעיה מסוימת, או לשם הערכה בנוגע לסיכונים ולתועלת שבלקיחת תרופה מסוימת.

בעת מקרה חירום רפואי או במקרה של ספק כלשהו יש לפנות ללא דיחוי לקבלת עזרה רפואית מוסמכת בבית חולים או מידי רופא המוסמך לטפל בתחום הבעיה. במקרים רבים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.

 

אחריות ושימוש

האתר לא יישא באחריות כלשהי לגבי כל נזק, ישירה או עקיפה, כתוצאה משימוש במידע ו/או בשירותים הנמצאים או המתפרסמים באתר.

האתר אינו אחראי בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה בתוכן המצוי באתר, ו/או להמלצות באתר. מובהר בזה, כי האתר לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכניו. האתר אינו אחראי לזמינות המידע, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים.

כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

 

פרסומות

האתר מאפשר למפרסמים שונים לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד.

 

קישורים

מובהר ומוסכם בזה, כי קישורים באתר המפנים לאתרים אחרים לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

למען הסר ספק, האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אליהם מפנים הקישורים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים הנ"ל מפנים אליהם.

כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת הפניה כאמור, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, לרבות כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, גרפיקה, תמונות ומולטימדיה המצויים באתר שייכים לאתר.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב.

הגולש מתחייב שלא להשתמש בתכני האתר, שירותיו או קבצי המחשב שלו לצורך פעולה אסורה עפ"י כל דין, ולא לחדור לקבצי המחשב של האתר בשום דרך.

הגולש יפצה ו/או ישפה את האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, אשר יגרמו לו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר בתוך 24 שעות מקבלת הדרישה לכך והוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה מהאתר בקשר עם השימוש באתר.

 

יש לך שאלות נוספות? צרי עמנו קשר! מלאי את הפרטים: